જાણો આંખના મોતિયા વિશે....

મોતિયો શું છે ?

મોતિયાના ચિહ્નો અને લક્ષણો 

મોતિયાની સર્જરી માટે તપાસ અને પરીક્ષણો

મોતિયાની સર્જરીના દિવસ માટે સૂચનાઓ

મોતિયાની સર્જરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

મોતિયાની સર્જરીના દિવસે લેવાની કાળજી

આંખમાં ટીપાં કેવી રીતે મૂકવા ?

આંખ કેવી રીતે સાફ કરવી? 

તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો?

મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા બાદ લેવાની કાળજી

Dr Saurabh Shah

To schedule an appointment, please give us a call during our Working hours.

Prizma Eye care Hospitals
VESU BRANCH

208, 2ND FLOOR, Milestone Milagro,
Nr Someshwar circle,
besides South Gujarat University,
Udhana Magdala Road, Vesu,Surat, Gujarat.

For Appointment 📞 0261 220 5566
OPD Timings: 10:00 AM to 2:00 PM

Prizma Eye care Hospitals
MAJURAGATE BRANCH

Pyramid Point,
Bedsides Krushi Mangal Hall,
Majura Gate,
Surat, Gujarat, India.

For Appointment 📞 0261 220 5555
OPD Timings: 4:00 PM to 7:00 PM

Any Queries...

Copyright © 2020  Dr Saurabh Shah - All Rights Reserved.